Sony Center Berlin… #sonycenter #sony #…

Sony Center Berlin… #sonycenter #sony #red #berlin #germany #celsofreire #luthier #holygrailer #potsdamerplatz #s8 #galaxys8 (at SONY Center Berlin am Potsdamer Platz)